Reklamační řád

Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád vydává pořadatel MMF KV pro účely informování návštěvníků o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění („reklamace“) v případech, kdy přes veškeré úsilí pořadatele, návštěvník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby anebo zakoupeného reklamního předmětu. Návštěvník je povinen bezodkladně vše zkontrolovat a potvrdit si, že vše odpovídá jeho objednávce.
Prodej festival passu a vstupenek se považuje za smlouvu o využití volného času, kdy má být plněno v určitém období, a tedy spotřebitel nemůže ve smyslu § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od smlouvy. Není možné vrátit festival pass nebo vstupenky bez udání důvodu, je možné vstupenky reklamovat jen v případech specifikovaných výše v tomto reklamačním řádu.

Kdy není možná reklamace

Dovolujeme si upozornit, že lze reklamovat jen rozpor poskytnuté služby se smlouvou, nikoliv výsledek služby. Pořadatel neposkytuje kompenzace za překážky, které vznikly na straně návštěvníka, ať už nepozorností, zaviněním vlastním nebo třetí osoby, opotřebením, jeho neúčastí na programu či okolnostmi, které pořadatel nemohl ovlivnit. Jestliže byl návštěvník z důvodu porušení Návštěvního řádu vykázaný z prostoru kinosálu/kina, ztrácí právo další účasti bez dalšího. Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka ani zboží neposkytuje.

Změny programu

Pořadatel si vyhrazuje právo na operativní změnu v programu v jakémkoliv rozsahu bez uvedení důvodu. Pořadatel si dále vyhrazuje právo z provozních či technických důvodů zrušit jakoukoli část programu (tj. akci, projekci, představení apod.) před jeho začátkem, o čemž bude návštěvník bez zbytečného odkladu informován zveřejněním informace na webové stránce MMF KV, oznámením u vstupu na konkrétní program. Návštěvník, který neměl konkrétní vstupenku na zrušený program, nemá na kompenzaci nárok. Podmínky kompenzace v případě úplného zrušení projekce určuje pořadatel, resp. jím pověřená osoba dle možností v rámci programu MMF KV.

Postup vyřízení reklamace

Reklamace musí být uplatněna bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Po ukončení programu MMF KV již nelze požadovat výměnu či náhradu vstupenky v rámci téhož ročníku MMF KV. Návštěvník může reklamaci vstupenek uplatnit na hlavní pokladně pořadatele MMF KV a reklamních předmětů ve festivalovém obchodě vedle hotelu Thermal v otvíracích hodinách a mimo festival v sídle společnosti Film Servis Festival, příp. e-mailem: [email protected] nebo tel.: + 420 221 411 011. V případě reklamace doporučujeme předložit nepoškozenou vstupenku, zboží, detailní popis reklamované vady, kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail) a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Podmínkou pro vyřízení reklamace je totiž poskytnutí požadované potřebné součinnosti, zejména umožnit pořadateli (výrobci) přezkoumat reklamovanou vadu. Pořadatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 dnů. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodne delší lhůta.
Návštěvníkovi bude vydáno potvrzení o přijetí reklamace, včetně požadovaného způsobu vyřízení, a následně potvrzení o vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Závěrečná ustanovení

Pokud návštěvník spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, je možné obrátit se na Českou obchodní inspekci.
Reklamující návštěvník souhlasí s tím, že pořadatel vede jeho osobní údaje uvedené v rámci reklamace ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace.

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.5.2023.

YouTube

Festival na síti: Instagram Youtube Twitter Facebook

© 2024 FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. [email protected] +420 221 411 011 Všechny kontakty

UbytováníUbytování Festival Pass, vstupenky, rezervaceFestival Pass, vstupenky
HistorieHistorie KontaktyKontakty
Archív filmůArchív filmů KVIFF TalksKVIFF Talks
Industry Days Programme 2021Industry Days Programme KVIFF Eastern PromisesKVIFF Eastern Promises
VideogalerieVideogalerie FotogalerieFotogalerie
KontaktyKontakty Plakáty 57. MFF KVPlakáty 57. MFF KV
HistorieHistorie Průvodce festivalemPrůvodce festivalem