Informace ke zpracování osobních údajů

I. Základní poskytované informace

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Společnost FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s., IČ: 256 94 545, se sídlem Panská 892/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město, jako organizátor společenské a kulturní události pod označením Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (MFF KV). Správce je členem skupiny KVIFF Group.

Pověřencem správce je JUDr. Jiří Štaidl, e-mail: [email protected]

Účely a právní důvody zpracování osobních údajů:

Hlavními účely, pro které požadujeme Vaše kontaktní a osobní údaje, včetně fotografie, je zajištění ubytování v rámci konání MFF KV, zajištění pozemní dopravy a příp. zajištění mezinárodní dopravy z a na festival, zprostředkování a pozvání na doprovodný program festivalu, a pro další komunikaci, včetně marketingových účelů správce a třetích stran.

Právním důvodem zpracování jsou oprávněné zájmy správce, zajištění výše uvedeného ubytování apod. a Váš souhlas, zejména s poskytnutím fotografie.

Oprávněné zájmy správce:

Mezi oprávněné zájmy správce nebo třetích stran řadíme především propagaci a prezentaci festivalu jako významné společenské a kulturní události.

Příjemci osobních údajů:

Příjemci osobních údajů jsou smluvní dodavatelé a obchodní partneři, jejichž plnění souvisejí s organizací, propagací a zajištěním festivalu, a to vždy v takovém rozsahu osobních údajů, který je nezbytně nutný pro daný úkol. . Příjemci osobních údajů jsou dále ostatní členové skupiny KVIFF Group, a to vždy v takovém rozsahu osobních údajů, který je nezbytně nutný pro jejich plnění související s organizací, propagací a zajištěním festivalu.

Konkrétně předáváme následující rozsah údajů uvedeným kategoriím příjemců:
Hotely (jméno, příjmení, data pobytu), cestovní agentura (jméno a příjmení v pase, data pobytu, příp. datum narození, číslo pasu, platnost pasu), doprava pozemní (jméno a příjmení, datum, adresa, příp. telefonní kontakt). Obchodní partneři pak v rozsahu (jméno a příjmení, firma, data pobytu), příp. další v závislosti na plnění a službě (IT podpora, právní služby apod.). Mediální partneři (jméno, příjmení a e-mailová adresa). Členové skupiny KVIFF Group (jméno a příjmení a e-mailová adresa), příp. další, v závislosti na plnění.

V případě Vašeho zájmu, můžete využít dále uvedeného práva na přístup k informacím. Více informací k zásadám zpracování osobních údajů členy skupiny KVIFF Group naleznete na příslušných webových stránkách těchto společností.

Úmysl správce předat údaje do třetích zemí:

Správce má v úmyslu předávat smluvním dodavatelům a partnerům ze třetích zemí osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa, a to vždy za účelem prezentace festivalu jako významné společenské a kulturní události a předání informací o novinkách a dění ze světa filmu.

Kategorie dotčených osobních údajů:

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou následující:

Jméno, příjmení, tituly, fotografie, adresa firmy, adresa soukromá, pozice ve firmě, země (stát), telefonní čísla, e-mailová adresa, jméno a fotografie doprovodu na festivalu.

V případě, že pro Vás zajišťujeme letenku také:

Jméno a příjmení v pase, datum narození, číslo pasu a platnost pasu.

Prosím, sdělte nám vždy přesné údaje a jejich případné změny proto, abychom zpracovávali pouze aktuální a pravdivé údaje.

V případě, že si nepřejete, abychom dále osobní údaje zpracovávali, přejete si odvolat souhlas, byl-li poskytnut, nebo máte jinou otázku, kontaktujte nás na [email protected].

II. Informace a přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Podrobněji jsou tato a další práva rozepsána níže.

Kdykoli máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů odvolat, a to emailem na adresu [email protected].

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí informací a osobních údajů uvedených v akreditačním formuláři (příp. v navazujících dokumentech), včetně Vaší fotografie, je dobrovolné (nejedná se zákonný požadavek), avšak tyto informace a osobní údaje jsou nutné pro zhotovení akreditační karty a také pro zajištění souvisejícího servisu jako je ubytování apod., včetně možnosti účastnit se doprovodných akcí a být informován o novinkách a dění ze světa filmu. Neposkytnutím příslušných údajů se vystavujete riziku, že nebudete ubytován anebo budete mít velmi omezený pohyb na MFF KV.

Společně s těmito osobními údaji mohou být zpracovány (resp. uchovány v archivu) další v rozsahu: typ zvacího dopisu, přijetí / odmítnutí pozvání, přidělení akreditace, zajištěného ubytování, pozvánky na doprovodné akce.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, se odvíjí od toho, jak je konkrétní údaje nutné využít pro zajištění ubytování, dopravy, akreditace, doprovodných akcí a dále marketingové účely. V minimální míře údaje také archivujeme.

III. Práva subjektu údajů podrobněji

Právo na přístup k osobním údajům a podrobným informacím ohledně jejich zpracování

Pokud Vás zajímá, zda konkrétní údaje o Vaší osobě zpracováváme, neváhejte nás kontaktovat zde, takovou skutečnost potvrdíme či naopak. Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje, máte k právo získat k nim přístup, včetně kopie zpracovávaných osobních údajů. Dále můžete požadovat i související informace, zejména účel a dobu zpracování, kategorie údajů, příjemce (minulý, budoucí), zdroje, pokud jde o údaje nezískané přímo od Vás, všechna práva, která ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům máte.

Právo na opravu a doplnění

Máte právo na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů či doplnění neúplných osobních údajů. Budeme rádi, pokud nám jakékoliv nepřesnosti oznámíte na [email protected].

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, nejsou-li již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, odvoláte souhlas, jsou-li zpracovávány na základě souhlasu, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat, abychom omezili zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, zejména z důvodu jejich nepřesnosti osobních údajů, protiprávního zpracování atd.

O výše uvedeném také informuje příjemce. Na Vaši žádost Vás informuje, kterým příjemcům byly výše uvedené informace o opravě nebo výmazu osobních údajů či omezení zpracování oznámeny.

Právo na přenositelnost údajů

Pod tímto se skrývá Vaše právo na to, abychom ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu na Vaši žádost předali zpracovávané osobní údaje jinému správci za určitých podmínek.

Právo vznést námitku

Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, zejména v případě, kdy jsou zpracovávány na základě právního důvodu, podle kterého je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, zpracování Vašich osobních údajů ukončíme, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Neprovádíme žádné rozhodnutí, které by bylo založeno výhradně na automatizovaném zpracování.

IV. Zabezpečení, ochrana a důvěrnost osobních údajů

Ve spolupráci zejména s IT odborníky jsme provedli vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající riziku náhodného nebo protiprávního zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněného zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo riziku neoprávněného přístupu k osobním údajům.

Pokud však přes veškerou snahu dojde k nějakému porušení zabezpečení osobních údajů a bude pravděpodobné, že takové porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme Vám tuto skutečnost bez odkladu.

YouTube

Festival na síti: Instagram Youtube Twitter Facebook

© 2024 FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. [email protected] +420 221 411 011 Všechny kontakty

UbytováníUbytování Festival Pass, vstupenky, rezervaceFestival Pass, vstupenky
HistorieHistorie KontaktyKontakty
Archív filmůArchív filmů KVIFF TalksKVIFF Talks
Industry Days Programme 2021Program Industry Days KVIFF Eastern PromisesKVIFF Eastern Promises
VideogalerieVideogalerie FotogalerieFotogalerie
KontaktyKontakty Plakáty 57. MFF KVPlakáty 57. MFF KV
HistorieHistorie Průvodce festivalemPrůvodce festivalem